Lawfaculty Building Lawfaculty Title
Lawfaculty Logo
line
 


Доўнар Таісія Іванаўна

Доўнар Таісія Іванаўна
[Taisiya I. Dovnnar (english)]


Уваходзіць у Cавет юрыдычнага факультэта

Супрацоўніца кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права (прафесар)

Уваходзіць у групы: кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, Савет юрыдычнага факультэта
Асабістая інфармацыя Нарадзілася 15 кастрычніка 1944 года ў в. Шацк Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці.

У 1964 годзе скончыла Мінскае медыцынскае вучылішча; працавала фельшаркай-лабарантам.

У 1973 годзе скончыла юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; стала супрацоўніцай кафедры крыміналістыкі на пасадзе ст. лабаранта.

З 1977 года – выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.

У 1986 годзе – у Ленінградскім дзяржаўным універсітэце – абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Пераемнасць у канстытуцыйным будаўніцтве Беларускай ССР». У 1997 годзе – у Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце – абараніла доктарскую дысертацыю на тэму «Развіццё агульназемскага права Беларусі ў ХV–ХVI стагоддзях».

У 1988 годзе атрымала вучонае званне “дацэнт” кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта БДУ.

У 1998 годзе атрымала вучонае званне “прафесар” кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта БДУ.

У сучасны момант працуе на кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта БДУ на пасадзе прафесара.

Званні і ўзнагароды
Ганаровыя граматы БДУ;
Прыз Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь імя У.Д. Спасовіча (2003);
Падзякі Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь (2003, 2005, 2010);
Нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі» (2009);
Ганаровая прэмія БДУ імя першага рэктара У.І. Пічэты (2010);
Падзяка рэктара БДУ (2011).

Стажыроўкі і павышэнне кваліфікацыі

УА «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ» (16.02.2012 г. – 29.03.2012 г.)

УА «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ» (23.03. 2008– 07.04. 2008)

Інстытут філасофіі і права НАН Беларусі (01.03.1997–30.05.1997).

Членства і супрацоўніцтва
-- з’яўлялася членам Вучонага савета Інстытута дзяржавы і права НАН Беларусі;
-- з’яўлялася членам экспертнага Савета Беларускага рэспубліканскага фонду навуковых фундаментальных даследаванняў НАН Беларусі;
-- з’яўлялася старшынёй спецыялізаванага Савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый пры БДУ.

--член двух спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый па юрыдычных навуках;
-- Cакратар Савета юрыдычнага факультэта БДУ;
-- член рэдакцыйных саветаў шэрага часопісаў (“Юстыцыя Беларусі”, “Вестник института современных знаний”, “Беларускі гістарычны часопіс”, “Законность и правопорядок” і інш.).

Навуковыя інтарэсы звязаны з гісторыяй дзяржавы і права Беларусі.
У сваіх працах паказвае характэрныя рысы і асаблівасці развіцця дзяржаўнасці Беларусі і нацыянальнага права на важнейшых гістарычных этапах.
Асобныя навуковыя працы прысвечаны гісторыі канстытуцыйнага, крымінальнага і грамадзянскага права, палітыка-прававой думцы Беларусі.

Навукова-даследчая дзейнасць

Аўтар звыш 240 навуковых і навукова-метадычных прац. У іх ліку 4 манаграфіі, падручнік, два курсы лекцый і звыш 10 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Прымала ўдзел у падрыхтоўцы шэрага энцыклапедычных выданняў: «Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік» (1992), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік» (1995), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (Т.1-6, 1993-2003) і інш.

З’яўляецца адным з аўтараў і перакладчыкаў энцыклапедычнага выдання «Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.” (1989).

Кіраўніцтва дысертацыямі:
Падрыхтавала шэсць кандыдатаў юрыдычных навук.
Пад кіраўніцтвам прафесара Доўнар Т.І. абаронены дысертацыі:
-- «Наследование имущества по законодательству ВКЛ» / Голубева Л.Л. (2000)
-- «Городская реформа и становление самоуправления в Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.» / Юрочкин М.Ю. (2002)
-- «Правовое положение имущества православной церкви в ВКЛ в конце ХVI – первой половине XVII вв.» / Шукан М.Г. (2007)
-- «Вайсковае заканадўства Вялікага княства Літоўскага ў XVI стагоддзі.» / Каляда В.В. (2010)

-- «Кодификация гражданского законодательства БССР в 60-ые годы XX века.» / Ковалевская Юлия Ивановна (2011)

-- «Становление и развитие военной юстиции в Беларуси (1917 – 2010 гг.).» / Адамюк Олег Иванович (2012)

Вучонае званне прафесар
Вучоная ступень доктар юрыдычных навук
Выкладаемыя дысцыпліны История государства и права Беларуси
Проблемы теории и истории государства и права (для магистрантов)

Метадычныя матэрыялы

Навуковыя і вучэбна-метадычныя працы

Ссылка на страницу в сиcтеме scholar.google.com


Спіс навуковых і вучэбна-метадычных прац прафесара Доўнар Таісіі Іванаўны
(па стане на снежань 2012 года)

Анатацыі да асноўных друкаваных прац


I. Навуковыя працы

Манаграфіі
Статут Вялікага княства Літўскага 1588: тэксты, давед. камент. / Т.І. Доўнар; рэдкал. І.П. Шамякін (гал рэд.), калект. аўт.: Л.В. Аржаева, А.М. Булыка, Г.Я. Галенчанка [і інш.] // Беларус. Сав. Энцыкл. - Мн.: БелСЭ, 1989. - 573 с.

Довнар, Т.И. Краткий очерк истории государства и права Республики Беларусь / Т.І. Доўнар. – Минск: ИСЗ. 1997. – 128 с.

Доўнар Т.І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў ХV – ХVI стагоддзях: манаграфія / Т.І. Доўнар. - Мн: «Пропилеи», 2000. – 224 с.

Доўнар Т.І. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі: манаграфія / Т. I. Доўнар, Г.А. Васілевіч, І.А. Юхо. - Мн.: “Права і эканоміка”, 2001. – 363 с.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т.І. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо; рэдкал.: Т.І. Доўнар [і інш.]. - Мн.: Тэсей, 2003. - 352 с.

Доўнар Т.І. Інстытут пакарання ў ХVI стагоддзі на Беларусі: закон і рэчаіснасць / Т.І. Доўнар // Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: Европейские стандарты в Республике Беларусь / отв. ред. В.В. Филипов. - Мн.: Тесей, 2004. - С. 153-180.

Довнар, Т.И. На пути к правовому государству: совершенствование правовой сферы: коллект. монография. - Мн.: Право и экономика. 2004.– 407 с. (с.328-390).

Артыкулы (у зборніках навуковых прац, у навуковых часопісах)
Доўнар, Т.І. Прагрэсіўныя тэндэнцыі ў развіцці старажытнага права Беларусі / Т.І. Доўнар // Юридический журнал. – 2005. – № 2. – С. 36–41.

Доўнар Т.І. Беларуская дзяржаўнасць: станаўленне і асноўныя этапы развіцця. / Т.І. Доўнар // Юстиция Беларуси. 2005. - № 9. - С. 1-5.

Доўнар, Т.І. Ефрасіння Полацкая – хрысціянскі дзяржаўны дзеяч, асветніца і мысліцель / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. –2006. – № 11. – С. 1–2.

Доўнар Т.І. Узаемадзеянне міжнароднага права і права Беларусі ў старажытны перыяд / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 5. С. 69-71.

Полацкія граматы –помнікі права старажытнай Беларусі / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. - 2007. - № 7. - С. 73-75.

Доўнар Т.І. Крыніцы права Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Т.І. Доўнар // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. - 2008. - № 1. - С. 29-32.

Доўнар, Т.І. Праблема прававых крыніц Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Т.І. Доўнар // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2008. – № 2. – С. 86–103.

Доўнар, Т.І. Праблема прававых крыніц Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Доўнар Т. І. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. – Серыя 4. Правазнаўства. – 2008. – № 1. – С. 29–32.

Доўнар Т. І. Прынцыпы справядлівасці і законнасці ў старажытным беларускім заканадаўстве / Т.І. Доўнар // Законность и правопорядок. - 2008. - № 1. - С. 57-61.

Доўнар Т.І. Утварэнне беларускай савецкай дзяржавы / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. - 2008. - № 1. - С. 72-74. Доўнар Т. І. Знакаміты помнік права Беларусі / Т.І. Доўнар // Судовы веснік. - 2008. - № 4. - С. 77.

Доўнар Т.І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на важнейшых гістарычных этапах / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 111. - 2009. - .№ 1. - С. 112-122.

Доўнар Т.І. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. - 2009. - № 4.

Довнар, Т.И. Белорусская государственность и историко-правовая наука / Т.И. Довнар // «Беларусь-Китай» : сборник научных трудов // Государство и право. – 2009. – Вып. 5. – С. 7–44.

Доўнар, Т.І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на важнейшых гістарычных этапах / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 111. 2009. – .№ 1. – С. 112–122.

Довнар Т.И. Историко-правовая наука Беларуси: проблемы и перспективы / Т.І. Доўнар // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В.Н.Бибило (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2009. – Вып. 20. – С. 5–31.

Доўнар, Т.І. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. – 2009. – № 4.

Доўнар, Т.І. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР (да 90-годдзя прыняцця) / Т.І. Доўнар // Конституция Республики Беларусь и вопросы правоприменения. Материалы круглого стола, состоявшегося 13 марта 2009 года на юридическом факультете БГУ /науч. ред. Г.А. Василевич // Белгосуниверситет. – Минск : Право и экономика, 2010. – С. 25–34.

Доўнар, Т.І. Другое абвяшчэнне Беларускай ССР / Т.І. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 12. – С. 70–71.

Доўнар, Т.І. Зараджэнне айчыннай гісторыка-прававой навукі і яе развіццё ў Беларускім дзяржаўным універсітэце / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 3. Права, 2010. – № 3 . – С. 3–9.

Довнар, Т.И. Особенности исторической эволюции белорусской государственности / Т.И. Довнар // Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики Беларусь : сборник статей / Белорусский государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2011. – С. 14–37.

Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў працах І.А. Юхо / Т.І. Доўнар // Веснік БДУ. Серыя 111, 2011. – №3. – С. 132–37.

Матэрыялы канферэнцый
Довнар, Т.И. Историческое развитие белорусского конституционализма / Т.И. Довнар // Конституции Республики Казахстан – 15 лет : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10 сент. 2010 г. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. – С. 50–59.

Доўнар, Т.І. Гісторыка-прававая навука і ўклад у яе развіццё прафесара І.А. Юхо / Т.І. Доўнар // Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы міжнар. Навук.-практ.канф., прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І.А. Юхо, Мінск, 18–19 сак. 2011 г. / рэдкал.: С.А. Балашэнка (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 3–11.


II. Вучэбна-метадычны працы

Падручнікі, навучальныя дапаможнікі, метадычныя рэкамендацыі
Доўнар, Т.І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду ( па статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588гг.) : вучэбны дапаможнік / Т.І. Доўнар. – Мінск : Белдзяржуніверсітэт, 2001. – 76 с.

Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэбнае выданне / Т.І. Доўнар. – Мінск : Амалфея, 2007. – 400 с.

Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам. / Т.І. Доўнар. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2011. – 552 с.

Кантактная інфармацыя
Тэлефон 2095562

 
webmaster
аб сайце | аўтарскія правы | супрацоўніцтва